Disclaimer

 

Disclaimer

Wij besteden veel zorg, tijd en aandacht aan de samenstelling van deSuperSpecialisten.nl. De door ons verstrekte gegevens zijn samengesteld op basis van openbare informatiebronnen, of zijn ons aangeboden door de beheerders van de specialistenaccounts. Middels het verkrijgen van toegang tot onze website, alsmede tot de hierin opgenomen informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de in deze disclaimer uiteengezette voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en hieraan gebonden te zijn.

Inhoud

De gebruiker zelf is verantwoordelijk voor het interpreteren van de verstrekte informatie en de beslissingen die hij op basis hiervan maakt. Tevens is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door ons aangeboden informatie en kan hieraan geen rechten ontlenen. DeSuperSpecialisten.nl is een algemene informatie voorziening en kan zonder eerdere aankondiging of toestemming, door diegene die daartoe gerechtigd zijn, worden gewijzigd.

Alle rechten op de inhoud van onze website liggen bij deSuperSpecialisten.nl, voor zover ze niet liggen bij derden van wie informatie beschikbaar is gesteld op deze website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker er op dat informatie op websites waarnaar wij verwijzen of linken, niet per definitie wordt ondersteund of onderschreven, noch dragen wij hier enige verantwoordelijkheid voor. Verwijzingen of links naar andere websites of informatiebronnen zijn uitsluitend verstrekt voor het gemak van de gebruiker en het gebruik maken van deze externe informatie of internetwebsites vindt uitsluitend op eigen risico plaats. Hieromtrent zullen we dan ook geen enkele verplichtingen of aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Wij streven naar het verstrekken van volledig juiste informatie op onze website, echter gezien het feit dat we voor een deel van de beschikbare informatie afhankelijk zijn van gegevens die ons zijn aangeboden door derden, kunnen we juistheid niet garanderen. Evenzeer kunnen wij niet de garantie bieden, alhoewel we ons in zullen spannen de website te allen tijde beschikbaar te hebben, dat deSuperSpecialisten.nl altijd ter beschikking is, nog zullen we enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele consequenties van het tijdelijk niet bruikbaar zijn van onze website.

DeSuperSpecialisten.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schade, direct of indirect ontstaan, uit welken hoofde dan ook, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van onze website en alle daarop verstrekte informatie, producten of diensten.

Gebruik van de website

DeSuperSpecialisten behoudt zich het recht voor gebruikers te weren uit de interactieve onderdelen van de website indien zij zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gedrag. Hieraan hoeft geen eerdere waarschuwing of berichtgeving vooraf te gaan.